เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

              เดิมห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างอาคารไม้คู่กับห้องโสต-ทัศนศึกษา
เปิดบริการกับนักศึกษาและอาจารย์ ต่อมามีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริเวณห้องสมุดให้บริการไม่เพียงพอ
จึงย้ายขึ้นมาอยู่อาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารของคณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์บรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน  

             ต่อมามีการปรับปรุงการใช้อาคารสถานที่ภายในวิทยาลัยทำให้ห้องสมุดต้องย้ายไปอยู่อาคารคหกรรม
ชั้น 3 แต่ด้วยความไม่เหมาะสมหลายประการ ในต้นปีการศึกษา 2537 จึงได้ย้ายห้องสมุดลงมาที่อาคาร 3 ชั้น
ล่าง และมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเป็น 2 คน ในการจัดให้บริการมีพื้นที่ซึ่งแบ่งเป็นห้องเฉพาะอาจารย์  และแบ่งพื้นที่
เฉพาะส่วนหนึ่งเป็นห้องงานซ่อม  ใช้สำหรับซ่อมหนังสือเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา นอกจากนี้ยังมี
ตู้วัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งมีของใช้จำลองจากของจริงของชาวล้านนา เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา และรู้จัก
สิ่งเหล่านี้  ภายหลังได้จัดทำบริการด้านวิดีทัศน์ และเทปหูฟังรายบุคคล เข้าไปให้บริการภายในห้องเฉพาะ
อาจารย์ด้วยในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2540  วิทยาลัยประสบปัญหาด้านห้องเรียน ซึ่งไม่เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนทางฝ่ายบริหารจึงได้ยกเลิกห้องเฉพาะอาจารย์และย้ายห้องซ่อมออกไปไว้ที่ห้อง
ใต้บันได เนื่องจากเมื่อยุบห้องทำให้ไม่สามารถนำตู้วัฒนธรรมพื้นบ้านมาจัดไว้ภายในห้องสมุดได้  จึงยกเลิก
บริการส่วนนี้ ในส่วนของบริการสื่อโสตทัศน์ได้ย้ายเข้ามารวมไว้กับห้องสมุดหนังสือและให้บริการภายในห้องเดียว   

             ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 ทางวิทยาลัยได้ให้งานห้องสมุดจัดทำห้องโฮมเธียเตอร์เพื่อ
ให้บริการแก่ครู – อาจารย์นักเรียน  นักศึกษา  เพิ่มขึ้นจากบริการเดิมที่มีอยู่ทางห้องสมุดจึงได้ย้ายส่วนบริการสื่อ
โสตทัศน์ออกไปไว้รวมที่ห้องโฮมเธียเตอร์และเปิดบริการในส่วนของห้องโฮมเธียเตอร์  โดยเน้นเรื่องของการส่ง
เสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ทั้งด้านสาระความรู้และภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการสัญญาณ
โทรทัศน์ช่อง  UBC  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 – 2546  โดยกำหนดถ่ายทอดไปยังบริเวณโรงอาหารของ
วิทยาลัยเพื่อให้ความรู้และความบันเทิง  แก่ครู – อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยตลอดทั้งวัน


             ในปีการศึกษา  2545  ทางวิทยาลัยมีนโยบายให้งานห้องสมุดมีการบริการการสืบค้นข้อมูลจาก
Internet  จึงได้มอบหมายให้ห้อง  Internet  อยู่ในความดูแลของงานห้องสมุด  โดยจัดไว้อาคาร 3 ชั้นล่าง  ต่อ
จากห้องสมุด  ดังนั้นห้องสมุดจึงมีการให้บริการอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน  ได้แก่  ห้องสมุดหนังสือ  ห้องโฮม
เธียเตอร์ และห้อง Internet
                   
             
ในปีการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 2 ทางวิทยาลัยได้ย้ายห้องโฮมเธียเตอร์และห้อง Internet ไป
อยู่ในความดูแลของงานอื่นแทน
                  
             
ในปีการศึกษา 2550 ได้รวมงานห้องสมุด ห้องอินเทอร์เน็ต ศูนย์บริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ห้อง CVC.CENEPLEX Home Theatre และงานสื่อโสตทัศนูปกรณ์   ไว้ในงานเดียวกัน ในชื่อ งานวิทยบริการและห้องสมุด
                  
             
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  ได้ย้ายห้องสมุดขึ้นมาอยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 8 ซึ่งเป็นอาคาร
ปฏิบัติการและหอพักฯ และได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554  เป็นต้นมา


 


ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.